Budynek mieszkalny i gospodarczy, gm. Chrząstowice


Projekt przewidywał wykonanie przebudowy oraz remontu dwóch budynków: mieszkalnego i gospodarczego dla potrzeb nowych funkcji i odpowiadających  wymogom warunków technicznych i standardom korzystania przez użytkowników. Ze względu na fakt, że oba budynki znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, wszelkie zmiany ingerujące w ściany zewnętrzne dostosowano do istniejących, historycznych elementów elewacji. Nowe elementy nawiązują do historycznych tradycji regionu. Prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian zewnętrznych) przewidziane były do wykonania tylko od wewnątrz w celu zachowania bez zmian wyglądu elewacji wykonanych z cegły; planowano zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej, o podwyższonych parametrach przenikania ciepła i ochrony akustycznej ze wzgl. na bliskość ulicy. Dodatkowo przewidziano renowację cegieł na elewacjach zewnętrznych.

Na elewacjach znajdują się elementy ozdobne, które przewidziano do zachowania. Budynki pochodzą z początku XX w., z roku 1920.

Widok elewacji tylnej budynku gospodarczego.

Widok elewacji przedniej budynku gospodarczego.

Zaplanowane było dodatkowo wykonanie zadaszenia wejścia do budynku mieszkalnego oraz zadaszonego łącznika, który umożliwi przejście pomiędzy oboma budynkami. Łącznik będzie wykonany w technologii drewnianej, w konstrukcji nie połączonej z budynkami istniejącymi; przeszklone ściany wzorowane na dawne oranżerie.

Cały projekt uwzględniał wykonanie przebudowy oraz remontu w celu wykonania niezbędnych napraw, a przebudowa budynków miała na celu umożliwienie komfortowego korzystania z budynków przez inwestora i na jego potrzeby, 4 osobowej rodziny.

Oba obiekty, zarówno budynek mieszkalny jak i gospodarczy tworzą wzajemnie spójną kompozycyjnie  całość oryginalnego założenia budownictwa zagrodowego. Nawiązują wzajemnie do siebie detalem (łuki nadproży, ozdobne krzyże wykonane z cegły w ścianach szczytowych). Kąty pochylenia dachów i ich pokrycie w obu budynkach są takie same. Budynek gospodarczy mniejszy i niższy od mieszkalnego. W budynku mieszkalnym część pomieszczeń oraz strych miała przeznaczenie także gospodarcze.

Stan istniejący: przekrój poprzeczny przez budynek mieszkalny.

Stan istniejący: przekrój podłużny przez budynek mieszkalny.

Przewidziano zachowanie wyglądu elewacji zewnętrznych, a każde nowoprojektowane rozwiązanie w historyczny sposób nawiązuje do elementów występujących w regionie, tj. zadaszenie wejścia do budynku, przechodnia oranżeria łącząca oba budynki, zastąpienie wrót wjazdowych do budynku gospodarczego przeszklonymi drzwiami oraz budowę łukowego nadproża nawiązującego do wszystkich pozostałych otworów w elewacjach. Większość istniejących drzwi wejściowych była przewidziana do zastąpienia drzwiami przeszklonymi z zachowaniem ich łukowego kształtu górnej krawędzi. Planowana było także odtworzenie wtórnie zamurowanych otworów okiennych i drzwiowych. Na tylnej elewacji południowej budynku mieszkalnego przewidziano poszerzenie otworu drzwiowego i montaż w jego miejscu szerszych drzwi tarasowych nawiązujących do detali historycznych.

Widok elewacji od ogrodu, widoczny projektowany łącznik pomiędzy budynkami.

Widok na łącznik i przeszklone drzwi budynku gospodarczego.

Montaż okien dachowych przewidziano w sposób symetryczny na połaci dachu.

W czasie remontu dachu wraz z wymianą pokrycia, ociepleniem, zdecydowano zastosować prefabrykowanych wiązarów kratowych – nie wpłynęło to na zmianę geometrii dachu, wysokości do okapu czy kalenicy.

Wstępna koncepcja: widok poddasza.

Wstępna koncepcja: widok parteru.

Rozkład funkcjonalny budynku mieszkalnego zakłada:

  1. wykorzystanie wejścia do istniejącej części gospodarczej budynku mieszkalnego jako planowane wejście główne, nad którym planowane jest wykonanie zadaszenie w kształcie nawiązującym do dawnych zadaszeń podobnych budynków,
  2. w w/w dawnej części gospodarczej, prawdopodobnie składzie opału, planowany jest nowa sień/przedsionek wejściowy, z którego będzie dostęp do centralnie położonego przedpokoju ze schodami na poddasze; dostęp do projektowanej oranżerii/przejścia do budynku gospodarczego; dostęp do projektowanej w dalszej części istn. pomieszczenia,
  3. przewidywana jest rozbiórka komina murowanego w całości, ze względu na jego masywność na poziomie parteru i nie spełnianie obecnych wymogów,
  4. w istniejącej istn. sieni przewiduje się demontaż schodów drabiniastych na strych, z uwagi na ich zły stan techniczny oraz nie spełnianie wymagań, trudności w codziennym korzystaniu; po rozbiórce zakłada się montaż nowych schodów, który będzie wiązał się z rozbiórką jednego z łuków stropu ceglanego w celu powiększenia otworu w stropie,
  5. pomieszczenie kuchni pozostaje nadal w tym samym miejscu, będzie dostępne z przedpokoju, w którym znajdować się będą także schody na poddasze,
  6. pokój, jedyny o funkcji mieszkalnej w budynku, przewidziany jest do spełniania projektowanej funkcji pokoju dziennego,
  7. pomieszczenie łazienki zakłada się na przebudowę na spiżarnię, dostępną bezpośrednio z kuchni,
  8. w miejscu isnt. pom. pomocniczego planowana jest do wykonania jadalnia; zmiana funkcji tego pomieszczenia na jadalnię wiązać będzie się z: wykonaniem poszerzenia w ścianie konstrukcyjnej w celu umożliwienia lepszej komunikacji z kuchnią oraz poszerzeniem otworu w ścianie zewnętrznej budynku (planuje się szerszy otwór drzwiowy w miejscu istniejących i zaślepionych wtórnie drzwi zewnętrznych),
  9. na piętrze planowany jest podział powierzchni na trzy sypialnie, schowek dostępny z korytarza oraz wydzielenie małej toalety.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego 90 m2 , kubatura 430 m3, powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego 45 m2, kubatura 250 m3